Protokół GG

Przeszukiwanie katalogu publicznego polega na zdefiniowaniu odpowiedniego pakietu wraz z tzw. numerem startowym. Numer ten określa od jakiego miejsca, serwer ma zwrócić kolejną porcję danych (przycisk Więcej w aplikacji GG).

Katalog publiczny

W katalogu publicznym możemy szukać znajomych po określonych kryteriach takich jak płeć, miejscowość, status itd. Do przeszukiwania katalogu publicznego służy pakiet PubDir. Za pomocą tego pakietu, możemy odczytać własne dane z katalogu oraz je zaktualizować. Ten rodzaj pakietu jest taki sam dla zgłoszenia żądania dostępu do katalogu jak i dla odpowiedzi z serwera GG. Z tą różnicą, że pakiet zwrotny może zawierać wiele rekordów pasujących do kryteriów wyszukiwania. Wszystkie parametry wyszukiwania są kodowane w formacie: parameter wartość oddzielone znakiem .

“PubDir” pakiet

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
 
namespace MTGG.Packets
{
  public enum PubDirMode : byte
  {
    Write = 0x01,
    Read = 0x02,
    Search = 0x03,
    Reply = 0x05
  }
 
  internal class PubDirPacket : Packet
  {
    public PubDirPacket() { }
    public PubDirPacket(PubDirMode mode, DateTime seq, string query)
    {
      this.PacketType = PacketType.PubDirRequest;
      this.PubDirMode = mode;
      this.Sequence = UTC.DateToUnixTimestamp(seq);
      this.Query = query;
    }
 
    public PubDirMode PubDirMode { get; set; }
 
    public uint Sequence { get; set; }
 
    public string Query { get; set; }
 
    public override void Write()
    {
      base.Write();
      this.writer.Write((byte)this.PubDirMode);
      this.writer.Write(this.Sequence);
      this.writer.Write(Encoding.GetEncoding(1250).GetBytes(this.Query));
    }
 
 
    public override void Read()
    {
      base.Read();
      this.PubDirMode = (PubDirMode)this.reader.ReadByte();
      this.Sequence = this.reader.ReadUInt32();
      this.Query = Encoding.GetEncoding(1250).GetString(this.reader.ReadBytes(short.MaxValue));
    }
 
  }
}

Oraz klasa PubDirData z danymi katalogu publicznego i metody pomocnicze do konwersji pomiędzy tą klasą a tekstowym zapisaem kryteriów wyszukiwania.

PubDirData.cs

Zdefiniujemy klasę ze wszystkimi możliwymi polami katalogu publicznego. Dodatkowo napiszemy własny atrybut Parameter, który zmapuje pola klasy z odpowiednią nazwą pola w zapytaniu dla katalogu publicznego. Na jego podstawie, utworzone zostanie odpowiednie zapytanie tekstowe (pole Query w pakiecie).

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Reflection;
 
namespace MTGG
{
  public enum Gender : byte
  {
    Female = 0x01,
    Male = 0x02
  }
 
  public class PubDirData
  {
    [Parameter("FmNumber")]
    public uint? Number { get; set; }
 
    [Parameter("FmStatus")]
    public GGStatus? Status { get; set; }
 
    [Parameter("firstname")]
    public string FirstName { get; set; }
    [Parameter("lastname")]
    public string LastName { get; set; }
 
    [Parameter("nickname")]
    public string NickName { get; set; }
 
    [Parameter("birthyear")]
    public ushort? Birth { get; set; }
 
    [Parameter("city")]
    public string City { get; set; }
 
    [Parameter("gender")]
    public Gender? Gender { get; set; }
 
    [Parameter("ActiveOnly")]
    public bool? ActiveUsers { get; set; }
 
    [Parameter("familyname")]
    public string FamilyName { get; set; }
 
    [Parameter("familycity")]
    public string FamilyCity { get; set; }
 
    [Parameter("fmstart")]
    public uint? StartNumber { get; set; }
 
    [Parameter("nextstart")]
    public uint? NextNumber { get; set; }
  }
 
  internal class ParameterAttribute : Attribute
  {
    public ParameterAttribute(string name)
    {
      this.Parameter = name;
    }
 
    public string Parameter { get; set; }
  }
 
  public class PubDirEventArgs : EventArgs
  {
    public PubDirEventArgs(PubDirData[] data)
    {
      this.PubDirData = data;
    }
 
    public PubDirData[] PubDirData { get; set; }
  }
 
  public delegate void PubDirEventHandler(object sender, PubDirEventArgs e);
}

Oraz klasa konwertująca pola klas PubDirData na odpowiednie zapytanie (oraz na odwrót).

internal class PubDirConverter
{
  public static PubDirData[] ToPubDirData(string query)
  {
    List<PubDirData> pubDirs = new List<PubDirData>();
    string[] contacts = query.Split(new string[] { "" }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
    PropertyInfo[] properties = typeof(PubDirData).GetProperties();
 
    foreach (string contact in contacts)
    {
      PubDirData data = new PubDirData();
      pubDirs.Add(data);
      string[] param = contact.Split('').Where(ff => ff != "").ToArray();
 
      for (int i = 0; i < param.Count(); i += 2)
      {
        PropertyInfo p = properties.Single(f => ((ParameterAttribute)(f.GetCustomAttributes(typeof(ParameterAttribute), false).First())).Parameter == param[i]);
        Type type = p.PropertyType;
 
        if (type.IsGenericType && type.GetGenericTypeDefinition() == typeof(Nullable<>))
        {
          type = type.GetGenericArguments().First();
        }
 
        object val;
        if (type == typeof(string))
        {
          val = param[i + 1];
        }
        else if (type.IsEnum)
        {
          val = Enum.Parse(type, param[i + 1]);
        }
        else
        {
          val = Convert.ChangeType(Convert.ToUInt32(param[i + 1]), type);
        }
        p.SetValue(data, val, null);
      }
    }
    return pubDirs.ToArray();
  }
 
  public static string ToQueryString(PubDirData data)
  {
    if (data == null)
    {
      return String.Empty;
    }
 
    StringBuilder query = new StringBuilder();
    IEnumerable<PropertyInfo> properties = typeof(PubDirData).GetProperties().Where(f => f.GetValue(data, null) != null);
    foreach (PropertyInfo p in properties)
    {
      string param = ((ParameterAttribute)p.GetCustomAttributes(typeof(ParameterAttribute), false).First()).Parameter;
      object value = p.GetValue(data, null);
      string val = value.GetType() == typeof(string) ? (string)value : Convert.ToUInt32(value).ToString();
      query.Append(String.Format("{0}{1}", param, val));
    }
    return query.ToString();
  }
}

Menedżer pakietów

Standardowo, zarejestrujmy nowy pakiet w klasie PacketManager w metodzie RegisterPackets.

PacketManager.cs

this.packets.Add(PacketType.PubDirReply, typeof(PubDirPacket));

Klient GG

Wyszukiwanie w katalogu publicznym jest asynchroniczne. Po wysłaniu pakietu PubDirPacket zawierający kryteria wyszukiwania, serwer po czasie odpowie tym samym pakietem. Dlatego w klasie GGClient udostępnimy zdarzenie PubDirReceived, dzięki któremu w aplikacji będzie można odświeżyć rezultaty wyszukiwania.

GGClient.cs

public event PubDirEventHandler PubDirReceived;
 
public void AsyncPubDirRequest(PubDirMode mode, PubDirData request)
{
  PubDirPacket packet = new PubDirPacket(mode, DateTime.Now, PubDirConverter.ToQueryString(request));
  this.packetManager.AddPacket(packet);
}

Oraz uzupełnienie reguł przetwarzania pakietów w zdarzeniu odbioru pakietów.

case PacketType.PubDirReply:
  PubDirPacket dirPacket = e.Packet as PubDirPacket;
  PubDirData[] pubData = PubDirConverter.ToPubDirData(dirPacket.Query);
  if (this.PubDirReceived != null)
  {
    this.PubDirReceived(this, new PubDirEventArgs(pubData));
  }
  break;

Test biblioteki

Przetestujmy działanie biblioteki o wyszukiwanie kontaktów w katalogu publicznym. Uzupełnimy dotychczasowy przykład użycia biblioteki o wyszukiwanie w katalogu publicznym. W tym przykładzie wyszukamy wszystkich Janów, mieszkających w Poznaniu.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Reflection;
using MTGG;
 
namespace TestMTGG
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
 
    private void logOn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      client = new GGClient(1234567890, "TAJNE HASŁO", Channel.Mobile);
      client.Connected += new EventHandler(client_Connected);
      client.Disconnected += new EventHandler(client_Disconnected);
      client.ContactStateChanged += client_ContactStateChanged;
      client.ContactInfoReceived += client_ContactInfoReceived;
      client.LoggedFail += new EventHandler(client_LoggedFail);
      client.ContactTyping += new TypingEventHandler(client_ContactTyping);
      client.MessageReceived += client_MessageReceived;
      client.MessageStateChanged += client_MessageStateChanged;
      client.PubDirReceived += client_PubDirReceived;
 
      client.AddContact(9876543, ContactType.Buddy);
      client.AddContact(8765432, ContactType.Buddy);
      client.AddContact(7654321, ContactType.Buddy);
      client.LogOn(GGStatus.Busy);
    }
 
    private void searchPubDir_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      PubDirData pubDir = new PubDirData();
      pubDir.FirstName = "Jan";
      pubDir.City = "Poznań";
      pubDir.Gender = Gender.Male;
      client.AsyncPubDirRequest(MTGG.Packets.PubDirMode.Search, pubDir);
    }
 
    void client_PubDirReceived(object sender, PubDirEventArgs e)
    {
      foreach(PubDirData data in e.PubDirData)
      {
        MessageBox.Show(data.FirstName);
      }
    }
 
    void client_MessageStateChanged(object sender, MessageEventArgs e)
    {
      if (e.Status == MTGG.Packets.MessageStatus.Delivered)
      {
        MessageBox.Show(e.Message.PlainMessage);
      }
    }
 
    void client_MessageReceived(object sender, MessageEventArgs e)
    {
      MessageBox.Show(e.Message.PlainMessage);
    }
 
    void client_ContactTyping(object sender, TypingEventArgs e)
    {
      MessageBox.Show(String.Format("{0} [{1}]", e.Contact.Number, e.Value));
    }
 
    void client_ContactInfoReceived(object sender, ContactEventArgs e)
    {
      foreach (UserDataAttributes attr in e.Contact.ExtendedInfo)
      {
        MessageBox.Show(String.Format("{0} - {1}", attr.Name, attr.Value));
      }
    }
 
    void client_ContactStateChanged(object sender, ContactEventArgs e)
    {
      MessageBox.Show(String.Format("{0} {1}",
        e.Contact.Number, e.Contact.State.Description));
    }
 
    void client_LoggedFail(object sender, EventArgs e)
    {
      MessageBox.Show("Log fail");
    }
 
    void client_Disconnected(object sender, EventArgs e)
    {
      MessageBox.Show("DisConnected");
    }
 
    void client_Connected(object sender, EventArgs e)
    {
      MessageBox.Show("Connected");
      GGContact contact = this.client.Contacts.First();
      GGMessage msg = new GGMessage(contact);
      msg.PlainMessage = "Hello";
      this.client.NotifyTyping(contact, (ushort)msg.PlainMessage.Length);
      this.client.SendMessage(msg);
    }
 
    private GGClient client;
  }
}

Podsumowanie

To już ostatnia część artykułu dotyczącej implementacji protokołu GG. W tym wpisie pokazałem jak wykorzystać funkcjonalność katalogu publicznego. Na stan obecny, mamy zaimplementowaną prawie całą podstawową funkcjonalność klienta GG. Brakuje jeszcze obsługi mechanizmu sesji (mało istotne moim zdaniem) oraz importu/eksportu kontaktów z serwera GG (to już ciekawsze). Jeśli będzie taka potrzeba to uzupełnię cykl o te aspekty.


Strona Internetowa

Potrzebujesz ładnej strony internetowej? Zobacz demo na: tej stronie strona internetowa


Podobne artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *