W pierwszej części artykułu pokazałem jak zaimplementować parser dokonujący konwersji z tradycyjnego wyrażenia algebraicznego, na postać ONP. W tej części uzupełnimy definicję metody obliczającą to wyrażenie oraz zaimplementujemy podstawowe funkcje matematyczne.

Funkcje matematyczne

Celem naszego parsera jest to, żeby obsługiwał dowolne funkcje matematyczne bez potrzeby modyfikacji jego kodu. Na początku zdefiniujemy sygnaturę funkcji matematycznych, które będą odpowiedzialne za wykonanie konkretnych operacji (takie jak dodawanie, mnożenie itd.). Następnie te funkcje opakuje się w interfejs, który będzie dostarczał te funkcje parserowi. Pozwoli to na dynamiczne rejestrowanie funkcji, a więc na łatwą rozbudowę parsera o możliwości obsługi nowych wzorów.

Prototyp funkcji

Na początku zdefiniujemy prototyp funkcji jako typ. Wszystkie implementowane funkcje matematyczne będą tego typu. Pierwszy argument będzie zawierał definicję funkcji, drugi natomiast listę argumentów niezbędnych do obliczenia wyniku.

Uzupełnij dodatkowe typy w module MathObjects.pas.

TMathArgs = Generics.Collections.TList<TMathObject>;
TMathFunc = function(Functor: TMathObject; Args: TMathArgs): Double of object;

Dla każdej funkcji należy zdefiniować nazwę, po której parser ma ją wywoływać oraz ilość argumentów, które mają zostać zdjęte ze stosu i przekazane jako argumenty funkcji. Przykładowo funkcja “NEG” negującą wynik wyrażenia, przyjmie tylko jeden argument.

Definicja pakietu funkcji

TMathBind = record
 Name: string;
 Func: TMathFunc;
 ArgsCount: Integer;
 constructor Create(const AName: string; const AFunc: TMathFunc;
  const AValue: Integer);
end;
 
constructor TMathBind.Create(const AName: string; const AFunc: TMathFunc;
                const AValue: Integer);
begin
 Name := AName;
 Func := AFunc;
 ArgsCount := AValue;
end;


Oraz definicja interfejsu, który będzie implementować każda klasa, dostarczająca kolekcję funkcji matematycznych.
TMathFunctions = Generics.Collections.TList<TMathBind>;
 IMathProvider = interface
  function MathFunctions(): TMathFunctions;
end;

Implementacja podstawowych funkcji matematycznych

W tej sekcji zdefiniujemy dostawcę podstawowych funkcji matematycznych. W tym celu wykorzystamy interfejs IMathProvider, który będzie implementowany przez klasę TArithmeticProvider zwracając kolekcję pakietów typu TMathBind.

Deklaracja klasy dostawcy

type
 TArithmeticProvider = class(IMathProvider)
  protected
   Funcs: TMathFunctions;
  public
   constructor Create;
   destructor Destroy; override;
   function MathFunctions(): TMathFunctions;
   class function Add(Functor: TMathObject; Args: TMathArgs): Double;
   class function Sub(Functor: TMathObject; Args: TMathArgs): Double;
   class function Divide(Functor: TMathObject; Args: TMathArgs): Double;
   class function Multi(Functor: TMathObject; Args: TMathArgs): Double;
   class function Power(Functor: TMathObject; Args: TMathArgs): Double;
   class function Negate(Functor: TMathObject; Args: TMathArgs): Double;
end;

Definicje metod interfejsu

constructor TArithmeticProvider.Create;
begin
 Funcs := TMathFunctions.Create;
 Funcs.Add(TMathBind.Create('+', TArithmeticProvider.Add, 2));
 Funcs.Add(TMathBind.Create('-', TArithmeticProvider.Sub, 2));
 Funcs.Add(TMathBind.Create('/', TArithmeticProvider.Divide, 2));
 Funcs.Add(TMathBind.Create('*', TArithmeticProvider.Multi, 2));
 Funcs.Add(TMathBind.Create('^', TArithmeticProvider.Power, 2));
 Funcs.Add(TMathBind.Create('NEG', TArithmeticProvider.Negate, 1));
end;
 
destructor TArithmeticProvider.Destroy;
begin
 Funcs.Free;
end;
 
function TArithmeticProvider.MathFunctions: TMathFunctions;
begin
 Result := Funcs;
end;

Definicje funkcji matematycznych

class function TArithmeticProvider.Negate(Functor: TMathObject; Args: TMathArgs): Double;
begin
 Result := -Args[0].ToFloat();
end;
 
class function TArithmeticProvider.Add(Functor: TMathObject; Args: TMathArgs): Double;
begin
 Result := Args[0].ToFloat() + Args[1].ToFloat();
end;
 
class function TArithmeticProvider.Sub(Functor: TMathObject; Args: TMathArgs): Double;
begin
 Result := Args[0].ToFloat() - Args[1].ToFloat();
end;
 
class function TArithmeticProvider.Divide(Functor: TMathObject; Args: TMathArgs): Double;
begin
 if SameValue(Args[1].ToFloat(), 0.0) then
  raise Exception.Create('Division by zero');
 Result := Args[0].ToFloat() / Args[1].ToFloat();
end;
 
class function TArithmeticProvider.Multi(Functor: TMathObject; Args: TMathArgs): Double;
begin
 Result := Args[0].ToFloat() * Args[1].ToFloat();
end;
 
class function TArithmeticProvider.Power(Functor: TMathObject; Args: TMathArgs): Double;
begin
 if SameValue(Args[0].ToFloat(), 0.0) and SameValue(Args[1].ToFloat(), 0.0) then
  raise Exception.Create('0 ^ 0');
 Result := Math.Power(Args[0].ToFloat(), Args[1].ToFloat());
end;


Jak wspomniałem wcześniej, w tablicy Args znajdują się niezbędne argumenty do wyliczenia wartości funkcji. Ich ilość jest równa zadeklarowanemu parametrowi ArgsCount i parser ONP pobierze ze stosu tę właśnie ilość parametrów. Tablica Args jest listą obiektów typu TMathObject i dzięki niej możemy z łatwością rzutować typ danych na pożądany format. Obsługa nowego wzoru sprowadza się do stworzenia nowej funkcji zgodnie z sygnaturą TMathFunc.

Obliczanie wyrażenia ONP

Klasa TParser ma zaimplementowaną konwersję wyrażenia na notację ONP. Po wykonaniu metody InfixToPostfix, kolejka TQueue będzie zawierała uporządkowane elementy zgodnie z notacją ONP. Na tej podstawie obliczymy wartość wyrażenia.

Przebieg algorytmu

 1. Dla każdego symbolu notacji ONP:
  • Jeśli symbol jest liczbą, wyjmij symbol z kolejki i odłóż na stos
  • Jeśli symbol jest funkcją lub operatorem:
   • Pobierz ze stosu odpowiednią ilość argumentów i wywołaj odpowiednią funkcję
   • Odłóż wynik funkcji na stos
 2. Na szczycie stosu będzie wynik wyrażenia ONP.

Uzupełnienie klasy TParser o rejestrację funkcji

Klasie TParser brakuje implementacji metody Calc obliczającej wyrażenie ONP. Najpierw jednak dodamy możliwość rejestrowania utworzonych wcześniej funkcji matematycznych, które będą wykorzystywane podczas działania metody Calc. W tym celu dodamy słownik przechowujący nazwę funkcji oraz rekord typu TMathBind, który będzie zawierał informacje o funkcji oraz wskaźnik do niej.

Dodaj poniższy kod do deklaracji klasy TParser:

FFunctions: TDictionary<string, TMathBind>;
procedure RegisterProvider(Provider: IMathProvider);


Inicjalizacja słownika w konstruktorze:
FFunctions := TDictionary<string, TMathBind>.Create(20);


Oraz oczywiście zwolnienie pamięci w destruktorze:
FFunctions.Free;


Zdefiniujmy ciało funkcji RegisterProvider:
procedure TParser.RegisterProvider(Provider: IMathProvider);
var
 Func: TMathBind;
begin
 for Func in Provider.MathFunctions() do
  FFunctions.Add(Func.Name, Func);
end;


Od tej pory możemy rozbudowywać parser o obsługę nowych funkcji.

Implementacja funkcji obliczającej

procedure TParser.Calc;
var
 MathBinder: TMathBind;
 Res: Double;
 MathArgs: TMathArgs;
begin
 while FQueue.Count <> 0 do
 begin
  if not FQueue.Peek.IsFunction() then
   FStack.Push(FQueue.Extract)
  else
  begin
   if FFunctions.ContainsKey(FQueue.Peek.ToString()) then
   begin
    MathArgs := TMathArgs.Create;
    MathBind := FFunctions.Items[FQueue.Peek.ToString()];
    while (FStack.Count > 0) and (MathBind.ArgsCount > 0) do
    begin
     MathArgs.Add(FStack.Extract);
     Dec(MathBind.ArgsCount);
    end;
    MathArgs.Reverse;
    Res := MathBind.Func(FQueue.Peek, MathArgs);
    FStack.Push(TMathObject.Create(Res));
    MathArgs.Free;
   end;
   FQueue.Extract.Free;
  end;
 end;
 FResult := FStack.Peek.ToFloat();
end;

Przykładowe użycie

Mając pełną implementację parsera ONP oraz definicje funkcji matematycznych możemy połączyć wszystko w jedną całość i przetestować efekt działania na prostej formule:

procedure btnTest_click(sender: TObject);
var
 Parser: TParser;
 Provider: IMathProvider;
begin
 Parser := TLsCalc.Create;
 Provider := TArithmeticProvider.Create;
 try
  Parser.RegisterProvider(Provider);
  Parser.Calculate('-2+2*2');
  ShowMessage(FloatToStr(Parser.GetResult));
 finally
  Parser.Free;
  Provider.Free;
 end;
end;


Na początku tworzymy obiekt klasy TParser oraz dostawcę z podstawowymi funkcjami matematycznymi. Provider rejestrujemy w instancji parsera. Testujemy wynik wprowadzając przykładowe wyrażenie matematyczne.

Wykorzystanie

Jeśli chcesz wykorzystać mój parser komercyjnie i/lub potrzebujesz pomocy aby go dostosować do swoich potrzeb – zapraszam do kontaktu.

Podsumowanie

W dwu-częściowym artykule przedstawiłem sposób na implementację algorytmu ONP. W sposób elastyczny można dodawać własne funkcje liczące skomplikowane wyrażenia.

W przypadku znalezienia błędów lub wątpliwości proszę o kontakt poprzez formularz lub komentarz.


Strona Internetowa

Potrzebujesz ładnej strony internetowej? Zobacz demo na: tej stronie strona internetowa


Podobne artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *