Wyrażenia matematyczne w formie tradycyjnej notacji algebraicznej można obliczyć za pomocą algorytmu ONP (Odwrotna Notacja Polska). W pierwszej części artykułu pokażę jak zaimplementować parser konwertujący wyrażenie matematyczne z tradycyjnej postaci na notację ONP. Natomiast w drugiej części artykułu, algorytm obliczania takiego wyrażenia oraz architekturę pozwalającą na łatwe rozszerzenie parsera o nowe własne funkcje.

Notacja infiksowa i postfiksowa

Priorytet wykonywania działań algebraicznych w tradycyjnej postaci infiksowej można zmienić za pomocą nawiasów. W tej postaci, operator działania jest umieszczony pomiędzy operandami. W notacji postfiksowej (beznawiasowej), operator jest umieszczony za operandami. Tak więc w tym zapisie można całkowicie zrezygnować z używania nawiasów, ponieważ kolejność wykonywania działań wynika z priorytetu operatorów

Konwersja wyrażenia do postaci ONP

Przedstawiony algorytm wykorzystuje stos do odkładania operatorów oraz kolejki dla operandów i funkcji. W przeciwieństwie do algorytmu opisanego na Wikipedii, obsługuje sytuację dla unarnego plus/minus.

Przebieg iteracyjnego algorytmu

 1. Ustaw flagę unary
 2. Dla wszystkich symboli w wyrażeniu:
  • jeśli symbol jest liczbą:
   • dodaj element do kolejki
   • wyzeruj flagę unary
  • jeśli symbol jest funkcją:
   • określ priorytet funkcji i odłóż ją na stos
  • jeśli symbol jest operatorem unarnym:
   • jeśli jest ustawiona flaga unary i symbol to unarny minus – odłóż na stos funkcję neg
  • jeśli symbol jest separatorem argumentów funkcji:
   • dopóki element na szczycie stosu nie jest lewym nawiasem, zdejmij go i dodaj do kolejki
   • ustaw flagę unary
  • jeśli symbol jest lewym nawiasem:
   • odłóż element na stos
   • ustaw flagę unary
  • jeśli symbol jest prawym nawiasem:
   • dopóki element na szczycie stosu nie jest lewym nawiasem, zdejmij go i dodaj do kolejki
   • zdejmij symbol ze stosu (lewy nawias)
   • wyzeruj flagę unary
  • jeśli symbol jest operatorem:
   • dopóki priorytet operatora jest mniejszy bądź równy od priorytetu operatora/funkcji na szczycie stosu, zdejmij element ze stosu i dodaj do kolejki
   • ustaw flagę unary
   • odłóż symbol na stos
 3. Dopóki stos nie jest pusty, zdejmuj elementy ze stosu i dodaj je do kolejki

Implementacja klasy konwersji do ONP

Napiszemy klasę dokonującą konwersji wyrażenia infiksowego na postfiksową. Jako struktury pomocnicze, zostaną wykorzystane stos i kolejka. W poniższym listingu te struktury korzystają z generycznych kolekcji dostępnych dopiero w środowisku od wersji XE. Dla niższych wersji Delphi należy użyć obiektów TStack i TQueue z modułu Contnrs i ręcznie rzutować wskaźniki na odpowiedni typ danych.

Deklaracja klasy TParser

unit ONPParser;
interface
uses
 Generics.Collections, SysUtils;
type
 TParser = class
  const
   PRIORITY_ADD = Byte(1);
   PRIORITY_MULTI = Byte(2);
   PRIORITY_POWER = Byte(3);
   PRIORITY_FUNC = Byte(4);
  private
   FStack: TStack<TMathObject>;
   FQueue: TQueue<TMathObject>;
   FExpression: string;
   FResult: Double;
   FPriorityRules: TDictionary<Char, Byte>;
   procedure EraseCntr(Sender: TObject; const Item: TMathObject; Action: TCollectionNotification);
   procedure InfixToPostfix;
   procedure Calc;
   procedure Clear;
  public
   constructor Create;
   destructor Destroy; override;
   procedure Calculate(const Expression: string);
   function GetResult: Double;
end;

Deklaracja klasy TMathObject

Klasa będzie odpowiedzialna za obsługę obiektu matematycznego i operacji konwersji danych.

type
 TMathObject = class;
 TMathObjectType = (mtUndefined, mtString, mtFloat);
 TMathArgs = Generics.Collections.TList<TMathObject>;
 TMathObject = class
  private
   FData: Variant;
   FType: TMathObjectType;
   FPriority: Byte;
  public
   function ToFloat: Double;
   function ToInt: Integer;
   function ToString: string; override;
   function ToChar: Char;
   function GetPriority(): Byte; inline;
   function IsFunction(): Boolean; inline;
   constructor Create(const Data: Double); overload;
   constructor Create(const Data: string); overload;
   constructor Create(const Data: string; Priority: Byte); overload;
end;

Implementacja klasy TMathObject

constructor TMathObject.Create(const Data: string);
begin
 FData := Data;
 FType := mtUndefined;
end;
constructor TMathObject.Create(const Data: Double);
begin
 FData := Data;
 FType := mtFloat;
end;
constructor TMathObject.Create(const Data: string; Priority: Byte);
begin
 FData := Data;
 FType := mtString;
 FPriority := Priority;
end;
function TMathObject.ToFloat: Double;
begin
 if FType <> TMathObjectType.mtFloat then
  Result := StrToFloat(FData, Fmt)
 else
  Result := Double(FData);
end;
function TMathObject.ToInt: Integer;
begin
 if FType<> TMathObjectType.mtFloat then
  Result := StrToInt(FData)
 else
  Result := Trunc(FData);
end;
function TMathObject.ToString: string;
begin
 if FType = TMathObjectType.mtFloat then
  Result := FloatToStr(FData, Fmt)
 else
  Result := FData;
end;
function TMathObject.ToChar: Char;
begin
 Result := ToString[1];
end;
function TMathObject.GetPriority(): Byte;
begin
 Result := FPriority;
end;
function TMathObject.IsFunction(): Boolean;
begin
 Result := FType = mtString;
end;


Mając gotową implementację klasy TMathObject, uzupełnijmy definicję klasy TParser.

Konstruktor i destruktor klasy

constructor TParser.Create;
begin
 FResult := NaN;
 FStack := TStack<TMathObject>.Create();
 FQueue := TQueue<TMathObject>.Create();
 FStack.OnNotify := EraseCntr;
 FQueue.OnNotify := EraseCntr;
 FPriorityRules := TDictionary<Char, Byte>.Create(5);
 FPriorityRules.Add('+', PRIORITY_ADD);
 FPriorityRules.Add('-', PRIORITY_ADD);
 FPriorityRules.Add('*', PRIORITY_MULTI);
 FPriorityRules.Add('/', PRIORITY_MULTI);
 FPriorityRules.Add('^', PRIORITY_POWER);
end;

destructor TParser.Destroy;
begin
 Clear;
 FPriorityRules.Free;
 FQueue.Free;
 FStack.Free;
end;

Definicje pozostałych metod

procedure TParser.EraseCntr(Sender: TObject; const Item: TMathObject; Action: TCollectionNotification);
begin
 if Action = cnRemoved then
  Item.Free;
end;
function TParser.GetResult;
begin
 Result := FResult;
end;
procedure TParser.Calculate(const Expression: string);
begin
 FExpression := Expression;
 Clear;
 InfixToPostfix;
 Calc;
end;
procedure TParser.Clear;
begin
 FStack.Clear;
 FQueue.Clear;
end;

Implementacja metody parsującej

procedure TParser.InfixToPostfix;
const
 Brackets = ['(', ')'];
 OperatorSet = ['+', '-', '*', '/', '^'];
 NumberSet = ['0' .. '9', '.'];
 FunctionSet = ['A' .. 'Z'];
 UnarySet = ['+', '-'];
 ArgsSeparator = ';';
var
 I, Ind: Integer;
 Len: Integer;
 MathObject: TMathObject;
 Unary: Boolean;
 Priorit: Byte;
begin
 I := 1;
 Len := Length(FExpression);
 Unary := True;
 while I <= Len do
 begin
  if CharInSet(FExpression[I], NumberSet) then
  begin
   Unary := False;
   Ind := I;
   while (I <= Len) and CharInSet(FExpression[I], NumberSet) do
    Inc(I);
   MathObject := TMathObject.Create(Copy(FExpression, Ind, I - Ind));
   FQueue.Enqueue(MathObject);
  end
  else if CharInSet(FExpression[I], FunctionSet) then
  begin
   Ind := I;
   while (I <= Len) and CharInSet(FExpression[I], FunctionSet) do
    Inc(I);
   MathObject := TMathObject.Create(Copy(FExpression, Ind, I - Ind),
           PRIORITY_FUNC);
   FStack.Push(MathObject);
  end
  else if Unary and CharInSet(FExpression[I], UnarySet) then
  begin
   if FExpression[I] = '-' then
   begin
    MathObject := TMathObject.Create('NEG', PRIORITY_FUNC);
    FStack.Push(MathObject);
   end;
   Inc(I);
  end
  else if FExpression[I] = ArgsSeparator then
  begin
   while (FStack.Count > 0) and (FStack.Peek.ToString() <> '(') do
    FQueue.Enqueue(FStack.Extract);
   if FStack.Count = 0 then
    raise EParserError.Create('Left bracket not found');
   Inc(I);
   Unary := True;
  end
  else if FExpression[I] = '(' then
  begin
   MathObject := TMathObject.Create('(');
   FStack.Push(MathObject);
   Inc(I);
   Unary := True;
  end
  else if FExpression[I] = ')' then
  begin
   while (FStack.Count > 0) and (FStack.Peek.ToString() <> '(') do
    FQueue.Enqueue(FStack.Extract);
   if FStack.Count = 0 then
    raise EParserError.Create('Left bracket not found');
   FStack.Extract.Free;
   Inc(I);
   Unary := False;
  end
  else if CharInSet(FExpression[I], OperatorSet) then
  begin
   Priorit := FPriorityRules.Items[FExpression[I]];
   while (FStack.Count <> 0) and (Priorit <= FStack.Peek.GetPriority()) do
    FQueue.Enqueue(FStack.Extract);
   MathObject := TMathObject.Create(FExpression[I], Priorit);
   FStack.Push(MathObject);
   Inc(I);
   Unary := True;
  end
 end;
while FStack.Count <> 0 do
 begin
  if CharInSet(FStack.Peek.ToChar, Brackets) then
   raise EParserError.Create('Incorrect brackets');
  FQueue.Enqueue(FStack.Extract);
 end;
end;

Wykorzystanie

Jeśli chcesz wykorzystać mój parser komercyjnie i/lub potrzebujesz pomocy aby go dostosować do swoich potrzeb – zapraszam do kontaktu.

Podsumowanie

W pierwszej części artykułu przedstawiona została implementacja algorytmu konwersji wyrażenia matematycznego do postaci ONP. W następnej części artykułu, uzupełniona zostanie metoda obliczająca to wyrażenie oraz sposób na rozbudowanie możliwości parsera o obsługę nowych funkcji matematycznych bez konieczności modyfikacji istniejącego kodu.


Strona Internetowa

Potrzebujesz ładnej strony internetowej? Zobacz demo na: tej stronie strona internetowa


Podobne artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *